Meny

Välkomna till Stävie Ryttarförening

Stävie Ryttarförenings stadgar

§ 1 Ändamål

Stävie Ryttarförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbundet), och därigenom ansluten till Sveriges
riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål

 • att söka vidmakthålla och utveckla varmblodsaveln inom sitt område, samt
 • att utbilda föreningens medlemmar i ridning, vård och umgänge med hästen, samt
 • att anordna och deltaga i tävlingar inom och utom föreningen, samt
 • att genom inridning i möjligaste mån öka försäljningsmöjligheterna för hästar till ridbruk, samt
 • att främja ridningen i Sverige på sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Medlemskap
Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem.

Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemskap.

§ 4 Hedersmedlem
Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 5 Avgifter
Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställes av årsmötet.

Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som resp. årsmöte fastställt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 6 Utträde och uteslutning
Medlem, som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundets, distriktets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skada eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid  (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev.

Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats ärendet blivit slutligen avgjort.

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningen verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 § 9 Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet.

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjuter frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.

§ 10 Stadgeändring och upplösning
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem.

För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet.

§ 11 Rösträtt
Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts en månad före mötet.

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 12 §, men ej rösträtt.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

 § 12 Beslut om omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom i 4 § och 10 § avgöras genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denna är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 13 Årsmöte
Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmar fr o m 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 14 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning
 11. Val av ordförande för föreningen
 12. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 13. Val av sektioner förutom ungdomssektion (se § 24)
 14. Anmälan av ungdomssektion vald ledamot jämte personlig suppleant
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
 17. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 18. Fastställande av årsavgifter
 19. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte

§ 15 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt 10 § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10 % av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i 14 § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

§ 16 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

Medlem i förening får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske.

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

§ 17 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt fyra ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt med icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordförande när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst två ledamöter så påfordra. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordförande jämt ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 18 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger bl a att:

 1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten
 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möte
 3. Handha och ansvara för föreningens medel
 4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets-  och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning
 5. Bestämma dag och plats för allmänna möten
 6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
 7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl
 8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad

§ 19 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i föreningen med annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen bestämmer.

§ 20 Ekonomiskt ansvar
För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

§ 21 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

§ 22 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller som RF, distriktet eller Ridsportförbundet från tid till annan beslutar.

§ 23 Ungdomssektion
Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan ha representanter jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

§ 24 Övriga sektioner
Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av årsmötet.